Incentives & Initiations, Events

World of Golf presents

Bij het omzetten van dromen in daden helpt Golf by Ratio u graag. Wij organiseren toonaangevende evenementen en reizen naar vele landen en bestemmingen, die de deelnemers een onvergetelijke ervaring opleveren. Golf by Ratio zoekt samen met u naar een persoonlijke invulling met volop ruimte voor uw plannen en ideeën. Het eindresultaat is altijd een geslaagde combinatie van persoonlijke wensen en onze ruime expertise. 1. U mailt ons info@golfbyratio.com en vermeld uw gegevens en wensen 2. Wij nemen, indien noodzakelijk, contact met u op om uw wensen te inventariseren 3. Wij onderhandelen met leveranciers over invulling en kosten 4. Binnen 48 uur ontvangt u een offerte en een programma omschrijving van ons 5. Staat ons voorstel u aan, dan maken we graag definitieve afspraken

Golfdagen en toernooien

Wij organiseren ook voor bedrijven golfdagen, waarbij golf en netwerken hand in hand gaan. Een gedegen en flexibele aanpak en een klantgerichte benadering kenmerken onze werkwijze.  Het uitgangspunt is uiteraard om alle deelnemers een onbezorgde herinnering te bezorgen. Golf is bij uitstek geschikt om uw relaties of personeel te belonen. Bij Golf by Ratio reageren we snel na uw aanvraag. Voorstellen van banen worden aangevraagd, catering wordt besproken, afslagtijden worden geblokt etc.!  Daarnaast kunnen wij teaching professionals inzetten voor de begeleiding in de baan of het geven van clinics. Ook zijn optredens van trickmasters mogelijk, want dit blijkt bij onze gasten nog steeds voor veel plezier te zorgen. Wij kennen diverse golfbal goochelaars die op geheel eigen wijze uw gasten zullen vermaken.

Toernooi - Tournament

Op vraag van verschillende bedrijven uit totaal verschillende sectoren organiseren wij jaarlijks verschillende golftoernooien met een min van 8 en een max van 20 wedstrijden in verschillende clubs in België en in de omringende landen. Het is de bedoeling om deze merken een mooie exposure te geven gedurende gans het jaar. Wij voorzien een mooie prijzentafel (oa winnaars die uitgenodigd worden op een finale in het buitenland, golfmateriaal etc) en een receptie bij de price giving. Naast nieuwsbrieven, internet, mail, banners en affiches, plaatsen wij inlassingen in golfmagazines. De verschillende bedrijven kunnen hun info meegeven in de goody bag die elke deelnemer ontvangt. Op de wedstrijddag kan het bedrijf aanwezig zijn met banner, stand, modellen, vertegenwoordigers… U kan die dagen onbeperkt gasten uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijd (prospecten, verantwoordelijken fleet, klanten, personeel) of uw gasten laten deelnemen aan een initiatie Indien u interesse heeft om met uw bedrijf/merk aanwezig te zijn op een golf event of om met uw bedrijf zelf een golfevent te creeëren samen met ons neem dan zo snel mogelijk contact op dan kunnen wij dit verder bespreken en uw vragen of voorstellen bekijken Ieder toernooi telt een reeks wedstrijden in verschillende clubs en met verschillende deelnemers Als Partner heeft u de mogelijkheid om voor een kleiner bedrag dan de organisatie van een eigen tornooi, toch een grote en interessante doelgroep te bereiken. Hier bovenop komt nog de netwerking opportunity met alle deelnemers van deze golfdagen. Naaste de deelnemers en leden van de clubs is een Partnerschap binnen onze toernooien ook een goede introductie naar de clubs en hun management toe. Ook dit is wellicht binnen uw sector een belangrijke doelgroep Binnen de –zichtbaarheids- campagne krijgt u de mogelijkheid om niet alleen nieuwe contacten te maken,  maar ook kennis te maken met de andere partners en hun doelgroep, en deze met uw bedrijf in contact te brengen. En met uw -corporate image.

Incentive

Golf by Ratio is van mening dat een incentive zorgt voor betere resultaten en gemotiveerde mensen. Of dit nu uw medewerkers zijn, uw klanten of uw relaties zijn, iedereen wordt er beter van. Een goede incentive verdient zichzelf namelijk terug. Een beloning in het vooruitzicht draagt niet alleen bij tot een beter resultaat, maar ook een betere werksfeer en 'honkvaste' klanten. Op meerdere fronten dus resultaat. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het altijd heel ver weg, heel duur of heel ingewikkeld hoeft te zijn. Onze incentives kunnen overigens ook zonder golf vormgegeven worden.Golf by Ratio heeft een zeer ruime ervaring binnen het vakgebied. Een persoonlijke en professionele aanpak, geheel verzorgde originele programma's, uitgebreide service en een scherpe prijs- kwaliteitsverhouding
Lors de la conversion des rêves en réalité Golf by Ratio peut vous aider. Nous organisons des grands événements et voyages dans de nombreux pays et des destinations qui offrent une expérience inoubliable aux participants. Golf by Ratio travaillera avec vous pour une interprétation personnelle avec beaucoup d'espace pour vos plans et idées. Le résultat final est toujours une combinaison réussie de désirs personnels et notre vaste expertise. 1. Vous envoyez un mail à info@golfbyratio.com avec vos données et vos souhaits 2. Nous allons, si nécessaire, communiquer avec vous pour identifier vos besoins 3. Nous négocions avec les fournisseurs sur la mise en œuvre et le coût 4. Dans les 48 heures, vous recevrez un devis et une description du programme 5. Si notre proposition vous plaît, nous allons prendre des dispositions finales
Jours et tournois de golf Nous organisons également des journées de golf d'affaires, ou le golf et la mise en réseau vont main dans la main. Une approche complète et flexible et une approche orientée client caractérisent notre approche. Le point de départ est bien sûr de fournir un rappel sans soucis a tous les participants. Golf est idéalement adapté pour récompenser vos clients ou le personnel. Chez Golf by Ratio nous réagissons rapidement après votre demande. Les propositions des terrains sont demandés, la restauration a discuté, heures de départ sont bloqués, etc. ! Nous pouvons enseigner des professionnels déterminés pour donner des cliniques. Aussi continuer à fournir beaucoup de plaisir avec des  performances par des maîtres astuce Nous avons plusieurs magiciens de golf qui à leur manière amuseront vos invités.
À la demande de plusieurs sociétés dans complètement différents secteurs, nous organisons plusieurs tournois de golf avec un minimum de 8 et un maximum de 20 jours de compétition dans plusieurs clubs en Belgique et dans les pays voisins. Il est destiné à donner à ces marques une exposition bien pendant toute l'année. Nous fournissons une belle table de prix (y compris des lauréats qui seront invités à une finale à l'étranger, l'équipement de golf, etc.) et une réception à la remise des prix. En plus des bulletins d'information, internet, courriel, bannières et affiches, nous plaçons des annonces dans les magazines de golf. Différentes entreprises peuvent donner leurs informations dans le sac de cadeaux reçus par chaque participant. Le jour de la compétition, la société peut être présent avec la bannière, stand, les modèles, les agents ... Vous pouvez inviter ces jours un nombre illimité d'invités à participer au concours (perspectives, les gestionnaires de flotte, les clients, les employés) ou faire participer vos invités à une initiation Si vous êtes intéressé à être présent avec votre entreprise / marque sur un événement de golf ou votre entreprise elle-même veut créer un événement de golf avec nous, s'il vous plaît contactez nous le plus tôt possible, alors nous pouvons en discuter davantage et voir vos questions ou suggestions Chaque tournoi a une série de jours de compétition dans différents clubs et avec différents participants En tant que partenaire, vous avez la possibilité pour un montant inférieur à l'organisation de son propre tournoi, d’atteindre un groupe important et intéressant. En plus il y a la possibilité de mise en réseau avec tous les participants de ce jour Un partenariat au sein de nos tournois est aussi une bonne introduction aux clubs et à leur gestion. Ceci est probablement aussi un groupe cible important au sein de votre secteur d'activité Dans la campagne de visibilité, vous aurez l'occasion non seulement de faire de nouveaux contacts, mais aussi de faire connaissance avec les autres partenaires et leur public cible, et de les mettre en contact avec votre entreprise. Et avec votre image -Corporate.
Golf by Ratio estime qu'une incitation assure de meilleurs résultats et des gens motivés. Qu'ils soient vos employés, vos clients ou vos relations, tout le monde en profite. Un bon programme d'incitation se paie clairement. Une récompense en perspective contribue non seulement à un meilleur résultat, mais aussi une meilleure atmosphère de travail et les clients « sédentaires ». Sur plusieurs fronts des résultats Cela ne signifie pas nécessairement que cela doit toujours être très loin, très coûteux et très compliqué. Nos incitations peuvent également, etre conçu sans le golf. Golf by Ratio possède une vaste expérience dans le domaine. Une approche personnelle et professionnelle, des programmes originaux de tous les frais, un service complet et un rapport qualité-prix concurrentiel
Incentives & Initiations, Events

Hoe - Comment