Incentives & Initiations, Events

World of Golf presents

Wij stellen voor om uw klanten en uitverkoren prospecten of personeelsleden op een onvergetelijke dag te ontvangen. Door het organiseren van een "ideale dag" waarvan u, en niemand anders, bepaalt hoe die eruit moet  zien. Kies à la carte welke accenten voor u belangrijk zijn op dit piekmoment van gezellig samenzijn 

Taylor made..

Natuurlijk kunnen wij dit basisprogramma aanpassen aan uw wensen. Voor de lunch kan zijn  er heel veel mogelijkheden, de meeste golfclubs hebben een vrij goed uitgeruste keuken zodat wij u verschillende menu’s kunnen voorstellen binnen uw budget. Ook het drankaanbod kan volledig door u bepaald worden. Naar de intitiatie toe zijn wij er door onze ervaring van overtuigd dat 3 uur voldoende is om zich een beeld te vormen van de golfsport en er vooral ook veel plezier aan te beleven. Voor de kinderen/jongeren zijn er speciale programma’s binnen de golfinitiatie die voor die leeftijden absoluut een uitdaging zijn. Heeft u nog bijkomende vragen dan kunnen wij eventueel bij u op kantoor het event komen bespreken

Basisvoorstel

09u00 - 9u45  Aankomst van de gasten in de golfclub en ontvangst met koffie, thee en koffiekoeken. 09u45 - 12.00 Uitleg over het verloop van de dag en voorstelling van de Pro’s (lesgevers)            In groepen van 8 personen met een Pro slagen oefenen op de Driving Range en de chip area.           12u00 - 12u30 Vrij aperitief en bekijken foto’s eerste deel initiatie.           12u30 -  14u00 Lunch (diverse mogelijkheden oa BBQ) dranken inbegrepen.           14u00 – 15u00 Vervolg initiatie op de putting area in groepen van 8.                       Putting wedstrijd.   15u00   Einde activiteit, eventueel met aanbieden laatste drankje. Bekijken foto’s 2 e  deel.            Voor dit basispakket rekenen wij een 200/300 euro per persoon.            Het verschil zit in de keuze van de club waar de activiteit zal plaatsvinden.            Vb Latem zal uiteindelijk veel duurder uitvallen dan deze basisprijs, Drongen die enkel een golfschool is zonder baan zal dan wel binnen de prijs vallen .
Nous vous proposons de recevoir vos clients et prospects ou collaborateurs pour une journée inoubliable. En organisant une « journée parfaite » que vous et personne d'autre, détermine la façon dont il devrait ressembler. Choisissez à la carte les accents qui sont importants pour vous à ce moment du pic de rassemblement social

Proposition de base

09h00-09h45 Arrivée des invités au club de golf et la réception avec du café, du thé et des pâtisseries. 09h45 - 12h00 Expliquer le cours de la journée et la présentation de l'Pro (enseignant) Dans les groupes de 8 personnes avec un pro réussir à pratiquer sur le practice et le chipping aerea 12h00 - 12h30 apéritif et afficher les photos de l'initiation 1e partie 12h30 - 14h00 Déjeuner (différentes options comprennent BBQ) boissons incluses. 14h00 - 15h00 Continuation initiation sur la zone putting en groupes de 8. Concours Putting. 15h00 Fin de l'activité, offrir un dernier verre. Voir les photos Partie 2. Pour ce forfait, nous facturons un 200/300 euros par personne. La différence est dans le choix du club dans lequel l'activité aura lieu. Ex Latem sera finalement beaucoup plus coûteux que le prix de base, Drongen qui est d'une école de golf sans terrain sera dans le prix.

Taylor made

Bien sûr, nous pouvons adapter ce programme de base pour répondre à vos besoins. Pour le déjeuner, il peut y avoir beaucoup de fonctionnalités, la plupart des clubs de golf ont une cuisine assez bien équipée pour que nous puissions proposer différents menus dans votre budget. L'alimentation des boissons peut être complètement défini par vous. Dans l'initiation nous sommes loin de notre expérience convaincu que 3 heures est suffisante pour former une image du golf et plus particulièrement à faire pour avoir du plaisir. Pour les enfants / jeunes, il existe des programmes spéciaux dans les initiations de golf qui sont certainement un défi pour les âges. Avez-vous des questions supplémentaires dont on peut parler chez dans votre socièté? Envoyez un mail
« Inviter un client à une partie de golf au lieu de l’inviter à dîner ou à prendre un verre est une bonne alternative et une agréable façon de se connaître ! » "Nodig een klant uit om een partijtje te golfen in plaats van hem uit te nodigen voor een diner of een drankje is een goed alternatief en een leuke manier om elkaar te leren kennen! "
Incentives & Initiations, Events

Golfdag of initiatie -

Jour de Golf ou Initiation